Betingelser

Anvendelse

Disse betingelsene gjelder om ikke annet er skriftlig avtalt mellom Alternativ Data AS, Postboks 225, Alnabru, 0614 OSLO (” Alternativ Data”) og kjøper (nedenfor i hovedsak benevnt” kunde”).

Kunde

Alternativ Data selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Alternativ Datas produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Kunde vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva. og frakt. Alternativ Data tar forbehold om feil pris på weben og tilbud. Vi utfører og rapporterer sikker sletting av alle lagringsmedier vi får inn og det faktureres 98,- per stk. for alle enheter som ikke kan gjenbrukes. Selv om kunde har slettet lagringsmediene selv eller mener dette ikke er nødvendig så vil sikker sletting bli utført uansett for å unngå at informasjon går tapt og for å sikre at vi har tilstrekkelig sporbarhet på ivaretagelse av sikkerheten. Dersom kunde mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Alternativ data innen 10 - ti virkedager regnet fra levering.

Frakt

Alle ekspederte ordre vil bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt.

Levering/Risikoovergang

Risikoen for varene går over idet kunder (evt. den kunde har utpekt) mottar varene. Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på lager, effektueres omgående. Vi har to (2) dagers frist på ordrer som ikke inneholder software-installasjoner og fem (5) dager på ordrer med software-installasjoner. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. 

Betaling

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser kortbetaling. Dersom faktura er avtalte betalingsmetode, og denne ikke betales ved forfall, følges det vanlige regler for purring og inkasso varsel. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Alternativ Data seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

Salgspant - Eiendomsrett

Alternativ Data forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert kunden til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med «Alternativ Data eiendomsrett av kunde» og holdes adskilt fra kundens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunden eller forhold på hans side, har Alternativ Data ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Alternativ Data foretar retting eller omlevering, kan ikke kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 10 - ti virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon og garanti

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 – tolv måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Kunde forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunden skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 10 - ti dager etter mottak, reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til kunde og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Alternativ Data har 1 - ett års garanti på pc-er og bærbare pc-er, dog gjelder ikke dette for batteri på bærbare datamaskiner. Alt annet er 3 - tre måneders garanti. Nytt utstyr har garanti iht. produsent. Responstid på reklamasjonsvarer er 5 - fem virkedager fra vi mottar varen.

Fjernsupport er gratis så lenge varen er under garanti og problemet skyldes feil med utstyret vi har levert. Utover dette vil det bli fakturert ut fra en timespris.

Alt utstyr skal tilbake til oss, så vi har mulighet til å rette feil eller gjenvinne defekt utstyr på en forsvarlig måte. Hvis varen som sendes tilbake ikke viser seg å ha noen feil, vil kunden bli fakturert for fraktkostnadene på retur til oss og evt. tilbakesending + et behandlingsgebyr på kr. 500,- eks. mva.

Alternativ Data står ikke ansvarlig dersom data går tapt.

NB! Reklamasjoner må framlegges senest 10 - ti dager etter at varen er mottatt. Varen må returneres i samme stand som den ble mottatt og ingen komponenter må fjernes. Ved retur av nye varer skal original emballasje og alt innhold også returneres. Ved ønske om å heve kjøpet vil det pålegges et gebyr på kr. 500,- eks. mva samt at kunde må dekke alle fraktkostnadene.

NB! Evt. Windows- og BIOS/setup-passord må fjernes eller legges ved hvis returnert vare er en datamaskin (bærbar, stasjonær, tynnklient) eller server.

Utvidet garanti

24 måneder garanti Maskiner som leveres med 24 måneder garanti vil bli reparert eller erstattet med tilsvarende produkt. Ved innsending av en reklamasjon vil du få tilsendt en sendingslapp kostnadsfritt fra oss. Garanti på pc-er og bærbare pc-er, dog gjelder ikke dette for batteri på bærbare datamaskiner

36 måneder garanti Maskiner som leveres med 36 måneder garanti vil bli reparert eller erstattet med tilsvarende produkt. Ved innsending av en reklamasjon vil du få tilsendt en sendingslapp kostnadsfritt fra oss. Garanti på pc-er og bærbare pc-er, dog gjelder ikke dette for batteri på bærbare datamaskiner

Erstatningsansvar

Alternativ Data fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Alternativ Data forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Alternativ Data erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 9 («Mangler»).

Force Majeure

Er Alternativ Data forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 9 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Alternativ Data eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Alternativ Data fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Kunden forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Oslo tingrett som vedtatt verneting.

 

Sist oppdatert: 26.07.2017.